Aanmeldfase

Aanmeldingen van een nieuwe cliënt kan bij Vivendi Zorg binnenkomen via;

Een gemeente waar Vivendi Zorg een WMO of een jeugdwet contract heeft

Een instantie die bij de cliënt betrokken is, denk hierbij aan de GGD, huisarts,
leerkracht, psycholoog etc.

De cliënt, mantelzorg, familielid

Werkwijze

Voor alle gevallen geldt dat er voor de cliënt een geldig indicatie aanwezig moet zijn of aangevraagd moet worden om voor AWBZ, WMO of jeugdwet gefinancierde zorg in aanmerking te komen.

Wanneer wij een aanmelding via de website of telefoon hebben ontvangen, wordt er contact opgenomen met de aanmelder. In het gesprek worden de hulpvragen en ons hulpaanbod besproken. Indien Vivendi Zorg het juiste aanbod heeft, die aansluit bij de hulpvragen wordt de aanmelding doorgezet naar de intakefase.

Intakefase:
Afhankelijk van de wens van de cliënt en de aanmelder zal een afspraak gemaakt worden voor een intakegesprek. De gedragswetenschapper van Vivendi Zorg is aanwezig tijdens het intakegesprek. 
Tijdens een intakegesprek wordt er besproken op welke leefgebied(en) ondersteuning nodig is en hoe wij daarbij ondersteuning kunnen bieden. De gedragswetenschapper neemt tijdens de intakefase een vragenlijst af. Indien de cliënt toestemming geeft, wordt er ook contact opgenomen met betrokkenen partijen die invloed hebben op de cliënt en zijn/haar situatie. Op deze manier wordt er een volledig beeld in kaart gebracht van alle hulpvragen van de cliënt.

Uitvoerende fase:
Nadat een intakegesprek heeft plaatsgevonden, zal er een koppeling worden gemaakt tussen een zorgverlener en de cliënt. Wij hebben een multidisciplinair team en werken daarom met een matching systeem. Hierbij wordt er rekening gehouden met de wensen van de cliënt. Denk hierbij aan taal, culturele achtergrond of de nodige expertise op een bepaald gebied. 

Wij geloven dat de hulpverlening een proces is van een samenwerking tussen de zorgverlener en de cliënt. Hierbij is wederzijdse respect belangrijk. Een goede match tussen de cliënt en de zorgverlener zorgt voor een positief effect op de hulpverlening. 

Wanneer een geschikte zorgverlener is gevonden, wordt de cliënt en verwijzer daarover geïnformeerd. Indien de cliënt akkoord gaat, kan de zorg gestart worden. De zorgverlener zal opnieuw de hulpvragen en wensen samen met de cliënt goed in kaart brengen. Wanneer dit is gedaan, wordt er samen met de cliënt een zorgplan opgesteld.
In dit plan worden de hulpvragen opgenomen en de wijze waarop de zorgverlener, samen met de cliënt hieraan zal gaan werken.

Evaluatiefase:
Tijdens de evaluatiefase wordt het zorgplan geëvalueerd. Hierin wordt er gekeken of er voortgang is op de hulpvragen.
Tijdens de evaluatiefase worden een aantal vragen gesteld

1. Hoe staat het ervoor met de eerdere risico’s? Zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
2. Zijn de doelen nog actueel?
3. Zijn de genomen acties effectief?
4. Is er vooruitgang geboekt in de leerdoelen?
5. Is de cliënt tevreden over de zorg?
6. Welke acties moet er bijkomen om de leerdoelen te behalen?
7. Moeten de leerdoelen worden aangepast?

Aan de hand van boven gestelde vragen wordt er samen met de cliënt en verwijzer gekeken of er vooruitgang zichtbaar is. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan de zorg worden gewijzigd of bijgesteld. De uitkomsten van de evaluatiefase wordt gerapporteerd en vastgelegd in een evaluatieverslag. Dit komt in het dossier van de cliënt.

Eindfase
Indien de leerdoelen positief zijn behaald wordt er gewerkt aan de eindfase. In de eindfase, oftewel uitstroomfase, gaat het om het afscheid nemen van de cliënt, het voorbereiden en organiseren van de nazorg. Indien er negatief wordt afgesloten en de leerdoelen niet zijn behaald wordt er een warme overdracht gezorgd naar een andere zorgaanbieder of eigen netwerk. 
Wij hanteren een nazorg traject van 6 weken na afsluiting, voor eventuele vragen vanuit de betrokkenen.

Aan het einde van het traject meten wij ook de cliënttevredenheid met een vragenlijst. Een cliënttevredenheidsonderzoek geeft ons inzicht hoe de cliënten de zorg en ondersteuning hebben ervaren. Deze inzichten kunnen gebruikt worden om zorg verder te verbeteren. Daarnaast kunnen wij deze ook gebruiken om onze opdrachtgevers te informeren over de
zorg en dienstverlening.