Aanbod

Hulp bij het huishouden
Net zoals ook onze cliënten streven wij ernaar om zo veel mogelijk zelfstandigheid te stimuleren en woonachtig te blijven in de eigen woonomgeving.

Om dit doel te kunnen bereiken, is er soms enige ondersteuning nodig om deze wens waar te maken. Bijvoorbeeld met het ouder worden, of wanneer u tijdelijk of langdurig ziek bent, lukt het misschien niet meer om alle taken van het huishouden zelf te doen. 

Vivendi Zorg kan dan net dat stukje ondersteuning op maat bieden zodat u geen grote veranderingen hoeft aan te gaan en binnen uw gewenste omgeving kunt blijven wonen en functioneren.

- Samen en naast de cliënt
Wij hechten belang aan het in zo verre mogelijk intact houden van wat u wel kunt. Het stukje waar wij als Vivendi Zorg bij kunnen ondersteunen, maken wij bespreekbaar en bieden wij aan. Hiermee streven wij ernaar u in uw eigen kracht te zetten en te houden in zoverre mogelijk.
Samen bekijken wij wat er in uw huis moet gebeuren. 
Het woord “samen” benoemen wij expliciet, gezien wij met alle betrokkenen in dit proces samen willen werken.

Hoe komt deze hulp tot stand?
Mocht u begeleiding nodig hebben, kan dit aangevraagd worden via uw gemeente.Via het WMO-Loket het “Wet maatschappelijke ondersteuning” (WMO) wordt er een beoordeling gemaakt en zult u voorzien worden van een indicatie, indien u voldoet aan de criteria. Indien u voldoet aan de criteria, krijgt u een indicatie toegewezen vanuit het Wmo-loket van uw gemeente.
De kosten voor ondersteuning vanuit de Wmo worden betaald door uw gemeente, u dient hier alleen een eigen bijdrage voor te betalen van maximaal €19 per maand.

Ambulante begeleiding
Begeleiding volwassenen
Wat houdt ambulante individuele begeleiding in?
Ambulante ondersteuning vanuit de WMO (Wet Maatschappelijk Ondersteuning) is bedoeld voor iedereen die thuis ondersteuning nodig heeft om zelfredzaam te blijven en mee te doen in de samenleving (participatie).
Dit wordt ingezet voor het werken naar zelfredzaamheid.

We richten ons hierbij op uw ontwikkeling, zelfredzaamheid en verbetering van uw leefsituatie. De invulling wordt afgestemd op elke specifieke ondersteuningsvraag. De ondersteuningsvraag van u of uw familie is altijd het vertrekpunt. Dit kan zijn het vergroten van het persoonlijke netwerk, ondersteuning bij het voeren van het huishouden, behandeling of het oppakken van activiteiten.  

Waar kunnen wij u bij ondersteunen?
  -Moeite met het vinden van je draai in de Nederlandse maatschappij en wil je graag hierover met iemand praten.
  -Groeiende schulden.
  -Geen overzicht in de financiële situatie en/of de administratie.
  -Het ontbreken van een steunend sociaal netwerk.
  -Moeite met het vinden van een baan of andere vorm van dag-invulling.
  -Moeite met zelfstandig wonen zoals het vinden of behouden van een huis en het onderhouden van de woning.
  -Psychische problemen waarbij het onvoldoende lukt om hiervoor de juiste hulp te vinden.

Wat voor soort individuele begeleiding bieden wij?
Wij bieden begeleiding op de volgende acht leefgebieden; huisvesting, financiën, sociaal functioneren, psychisch functioneren, zingeving, lichamelijk functioneren, praktisch functioneren en dagbesteding. De gemeente zal in veel gevallen met jou besproken hebben of gaan bespreken op welke gebieden hulp nodig is. Samen met jou kijken we welke ondersteuning op welk gebied jij precies nodig hebt.  


Multiculturele begeleiding
Nederland is een multiculturele samenleving en er zijn veel migranten die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn en de cultuur niet begrijpen. Door het verlaten van moederland en familie; oorlogen en traumas verloopt de integratie in de Nederlandse samenleving niet altijd soepel.

Om deze groep te begeleiden in een taal die ze niet verstaan is niet effectief. We hebben een landelijk netwerk van begeleiders die behalve Nederlands de volgende talen spreken: Arabisch, Syrisch, Engels, Turks, Somalisch, Frans. De begeleiders komen uit dezelfde cultuur als de cliënten. Maar zij wonen al lang in Nederland, hebben een Nederlandse opleiding gevolgd en spreken beide talen. Hierdoor vormt de begeleider de schakel tussen 2 werelden.


Jeugd en gezin
Vivendi Zorg ondersteunt jongeren vanuit de gedachte dat ieder kind gelijke kansen verdient. Er zijn ambulante trajecten waarbij een kind of jongere wordt ondersteund in de problematiek waar hij tegen aan loopt. Vivendi Zorg merkt dat veel van de problemen van de jongeren met een migratie achtergrond veroorzaakt kan ontstaan door de culturele verschillen.

Of het nu gaat om problemen in de gezinssituatie of psychische /psychiatrische belemmeringen. De individuele begeleiding is gericht op het leren begrijpen hoe de wereld werkt en hoe de jongere daarin met zijn of haar talenten en mogelijkheden kan deelnemen. Onze gedragswetenschapper en de ambulant begeleider kunnen een kind of jongere helpen om het zelfregulerend vermogen te versterken. Ze leren de jongere om verantwoording te nemen voor het eigen handelen en voor de eigen vorming. Doel van de begeleiding is dat een jongere weer maximaal zelfredzaam is en voldoende is toegerust om op allerlei leefgebieden te kunnen participeren in de Nederlandse samenleving.

Wij bieden als Vivendi Zorg, hulp vanuit de Jeugdwet aan kinderen en jeugdigen van 0 tot 23 jaar en gezinnen. 
Wij hebben onze zorg onderverdeeld in:


Opvoedondersteuning en gezinsbegeleiding; 
Ambulante hulp aan gezinnen gericht op versterken van de eigen kracht, het betrekken van het netwerk en vroegtijdig, laagdrempelige hulp bieden om zorgen in de toekomst te voorkomen.

Ouderbegeleiding;  wanneer omstandigheden zoals wonen, verblijf in Nederland, steun, trauma, opvoeding het ouder zijn verzwaren.

Begeleiding in het onderwijs; begeleiding van jongeren binnen de onderwijsinstelling doormiddel van eigen cultuur en taal, zowel klassikaal als individueel.

Waar nodig en mogelijk begeleiden wij door na de 18e verjaardag. Het hangt per regio en gemeente af welke afspraken hierover gelden. Je kunt hier altijd rechtstreeks contact met ons opnemen.Bij alle vormen van begeleiding en ondersteuning wordt er gewerkt vanuit expertise op het gebied van transculturele kennis en vaardigheden.  


Onderzoeksmodule
In sommige situaties is het nog niet geheel duidelijk waar de zorg op gericht dient te worden. Dit kan te maken hebben met de kloof in talen en of culturele aspecten.
In deze situaties kunnen wij vanuit Vivendi Zorg een onderzoeksmodule starten, waarin wij binnen 6 weken onderzoek verrichten naar de daadwerkelijke hulpvraag en doel. Hier wordt uitgebreid onderzoek naar gedaan vanuit onze ambulante hulpverlener en gedragswetenschapper.
Het resultaat zal dan ook voorgelegd worden, in vormen van doelen en perspectief zodat de lijn van hulpverlenen scherper wordt en er geen overbodige en of niet passende hulp wordt verleend.   

Wat kunt u van ons verwachten?
  -Wij starten snel met onze hulp.
  -Wij fungeren, zo nodig, als een brug tussen uw cultuur en de Nederlandse samenleving.
  -Wij luisteren goed naar je, kijken naar mogelijkheden.
  -Oplossingen vinden we samen.
  -Wij komen naar je toe (op onze locatie is ook mogelijk).
  -Wij bieden verschillende vormen van hulp vanuit één team.
  -Wij maken samen met jou een plan met duidelijke doelen die we regelmatig evalueren.
  -Wij werken samen met de mensen in jouw buurt (familie, vrienden, mantelzorgers, buurtbewoners).


Wachtlijst: 
Vivendi Zorg streeft ernaar geen wachtlijst te hanteren omdat wij vinden dat we snel en adequaat aan de vraag van onze cliënten moet kunnen voldoen. Daarom zijn wij flexibel, snel en adequaat in ons handelen en kan begeleiding doorgaans direct van start. Zoals het hoort. Omdat wij vinden dat uw vraag ook ònze zorg is!